Головна

 
Середа, 16.06.2021, 20:03Ви увійшли як Гість | Група "Гості" | RSS
Головна
Увага! Діє урядова телефона «гаряча» лінія 0-800-507-309 „Гарячя лінія” з питань Пенсійної реформи 0-800-500-392 та в м.Шахтарську - 095-200-40-44!
Меню сайту

Наше опитування
Подобається Вам наш портал?
Всього відповідей: 30

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Курсы наличного обмена на сегодня
Ця сторінка присвячена охороні праці, атестації робочих місць
Закон України "Про охорону праці"
Охорона праці - це система правових, соціально-економічних,
організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і
лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на
збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі
трудової діяльності.

Атестація робочих місць
Атестація робочих місць за умовами працi проводиться на підприємствах i в організаціях незалежно від форми власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, установки, прилади та апарати, сировина та матеріали є потенційними шкідливими та небезпечними виробничими факторами, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також їхніх нащадків як зараз, так i в майбутньому.
Основна мета атестації полягає в регулюванні відносин між власником або повно важенним органом i працюючим у сфері реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення ,пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

Атестацiя робочих мiсць передбачає:
- виявлення шкідливих та небезпечних факторів i причин формування несприятливих умов працi;
- санітарно-гігієнічне дослідження факторiв виробничого ередовища, важкості й напруженостi трудового процесу на робочому місці;
- комплексну оцінку факторiв виробничого середовища i характеру працi на відповідність їх характеристик стандартам безпеки працi, будівельним та санітарним нормам i правилам;
- визначення ступеню шкідливості і небезпечності працi та її характеру за гігієнічною класифікацією;
- обгрунтування віднесення робочого місця до категорії зі шкідливими (особливо шкiдливими), важкими (особливо важкими) умовами праці;
- визначення права працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах;
- визначення i реалізацію технічних i організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію умов та характеру працi.

Період переатестації визначається самим підприємством у колективному договорі ,але не повинен перебільшувати 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на власника підприємства.

На территории г. Шахтерска расположены предприятия, относящиеся к разным отраслям промышленности. Предприятия угольной промышленности, строительства, транспорта и прочие.

Согласно мониторинга усло­вий труда, проводимого управле­нием труда и социальной защиты населения по состоянию на 01.08.2012 г., 7231 человек  в г. Шахтерске заняты на работах с вредными и тяжелыми условиями труда. Работники, занятые на ра­ботах в таких условиях имеют пра­во на льготы и компенсации. Оп­ределить несоответствие сани­тарно-гигиенических условий ус­тановленным нормам можно при проведении аттестации рабочих мест по условиям труда.

Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится атте­стационной комиссией, состав и полномочия которой определя­ются приказом по предприятию. Порядок проведения аттестации не зависит от формы собственно­сти и вида деятельности предпри­ятия. Период проведения - не реже одного раза в пять лет. После проведения аттестации по предприятию издается приказ об итогах аттестации с указанием рабочих мест, подтвердивших право на льготную пенсию по списку № 1 или № 2 и другие льго­ты и компенсации, разрабатыва­ются мероприятия по улучшению условий и безопасности труда. Собственник обязан проводить работу по доведению условий труда до установленных санитар­но-гигиенических норм.

 После всех выполненных ра­бот на предприятии необходимо подтвердить правильность про­ведения аттестации. Правиль­ность проведения аттестации ра­бочих мест по условиям труда, применение списков произ­водств, работ, профессий, долж­ностей и показателей, по кото­рым устанавливаются льготные пенсии и предоставляются льго­ты и компенсации за работу в не­благоприятных условиях труда и качество проведения аттестации определяется Государственной экспертизой условий труда, пос­ле чего предприятию выдается заключение.

При приеме на работу рабо­тодатель обязан ознакомить ра­ботника под расписку с условия­ми труда, оплатой труда, наличием на его рабочем месте вредных и опасных факторов, с правом на льготы и компенсации за работу в таких условиях, коллективным договором. В коллективном дого­воре между администрацией и трудовым коллективом при нали­чии на предприятии вредных и тя­желых условий труда оговарива­ются проведение аттестации ра­бочих мест, сроки ее проведения.

 Работникам, подтвердившим право на льготную пенсию по списку №1 или №2, по итогам ат­тестации производится запись в трудовых книжках. Запись в тру­довой книжке работника, занято­го в неблагоприятных условиях труда, должна соответствовать условиям и характеру труда на­званых профессий, указанных в Классификаторе профессий, Списке №1 и 2.

 Особо хочется отметить, что в случае непроведения на пред­приятии аттестации рабочих мест по условиям труда или нару­шении сроков ее проведения, ра­ботник, занятый на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, лишается права не только на дополнительный отпуск, доп­латы, сокращенную рабочую не­делю, бесплатную выдачу моло­ка, но и права на льготное пенсионное обеспечение. Это значит, что если приказ по ре­зультатам аттестации появится по прошествии 5 лет, весь пери­од, превышающий 5 лет, исклю­чается из льготного стажа и вос­становить его возможно только по решению суда, после лично­го обращения работника в суд. Поэтому нет ничего зазорного в том, что работники будут конт­ролировать записи в своей тру­довой книжке и сроки проведе­ния аттестации. Это - их право, а обязанность - собственника. Ответственность за своевре­менное и качественное прове­дение аттестации рабочих мест, обеспечения надлежащих безопасных условий труда, согласно Конституции Украины, возлагается на руководителя предприятия, организации. За нарушение законов и других нормативно-правовых актов об охране труда виновные лица привлекаются к дисциплинар­ной, административной, мате­риальной, уголовной ответ­ственности согласно законода­тельства.

Зачастую прикрываясь финансово-экономическим кризисом и отсутствием денежных средств, немало работодателей систематически не выполняют в необходимых объемах мероприятия по улучшению условий труда. Что в конечном счете приводит к ухудшению здоровья работающих, а в дальнейшем и выявлению значительного количества случаев профессиональных заболеваний

Основной задачей руководителя предприятия в свете решения социальных проблем, является не только факт проведения аттестации, но и систематическая, последовательная работа, разработка и реализация мероприятий по улучшению условий и безопасности труда, оздоровления трудящихся.

СТРІЧКА НОВИН

ВАЖЛИВО

Образец искового заявления по вопросу выплаты задолженности по заработной плате

Регіональна угода на 2011-2012р.

Решение исполкома  Шахтерского городского совета от 20.04.2011г. №175 «Об организации исполнения Регионального соглашения  в г.Шахтерске» и план график исполнения Регионального соглашенияПраздники сегодня
Увага! Інформація, розташована на даному сайті, призначена виключно для приватного використання в освітніх цілях і не може бути
завантажена/перенесена на інший комп'ютер. Ні власник сайту, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не
можуть нести жоден відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Зайшовши на сайт, Ви, як користувач, тим самим
підтверджуєте повну і беззастережну згоду зі всіма умовами використання.
Copyright MyCorp © 2021